ม.1

Course Curriculum

01แบบฝึกหัดเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

 • ตัวหารร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อย
  00:00
 • ระบบจำนวนเต็ม
  00:00
 • เลขยกกำลัง
  00:00
 • พื้นฐานทางเรขาคณิต
  00:00
 • ทศนิยมและเศษส่วน
  00:00
 • การประมาณค่า
  00:00
 • คู่อันดับและกราฟ
  00:00
 • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  00:00
 • เรขาคณิต สามมิติ สองมิติ
  00:00
 • การประยุกต์
  00:00
 • จำนวนและตัวเลข
  00:00
 • การประยุกต์จำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
  00:00
 • การสร้าง
  00:00
 • การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
  00:00
 • พหุนาม
  00:00
 • ประยุกต์
  00:00

02แบบทดสอบเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

03Fun with MATH 7 (Japan Internation Course, English)

04ใบงานพร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

05ใบงานพร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 2560

990฿
Enrollment validity: 365 days